Psykologer i Norge er etterspurte og har mange muligheter


Psykologer i Norge

Det mest vanlige stedet vi forventer å møte på psykologer i Norge, er nok kanskje innen psykisk helsevern. De arbeider og behandler mennesker i alle aldre, helt fra spedbarn til våre eldste innbyggere.

En stor andel av befolkningen vil en gang i løpet av livet motta hjelp og behandling fra en psykolog, av en eller annen grunn. Det er blitt større etterspørsel etter bedre tilgang til psykisk helsevern for alle på lik linje en har tilgang til fysisk helsehjelp.

I møte med psykisk helsevern som voksen eller som barn

I voksen alder vil vi som regel forbinde psykologer i Norge med psykisk helsevern innenfor disse stedene:

 • Private praksiser
 • Poliklinikker
 • Sykehus
 • DPS

psykisk helsevern

For de under 18 år helt ned til de aller minste av barna, så møter vi psykologer innenfor litt andre typer tjenester og institusjoner.

Mange har fått hjelp til seg selv som barn, eller har kjent noen som kjenner godt til en eller flere av disse stedene. De av oss som har egne barn har stort sett vært i kontakt med noen en gang som bedriver psykisk helsehjelp for barn ved:

 • Helsestasjonen
 • Barnevernet
 • PP-tjenesten
 • Private praksiser

Nysgjerrige på den menneskelige naturen

En av de kanskje viktigste personlige egenskapene en person burde besitte som psykolog, er nok en genuin nysgjerrighet på den menneskelige naturen. For å være flink i dette yrket bør en også være glad i mennesker og inneha en stor mengde forståelse, empati og mestre kommunikasjon mellom mennesker.

menneskelige naturen

Psykologer i Norge har også en krevende jobb med arbeidsoppgaver som kan være vanskelig å ikke ta med seg hjem når arbeidsdagen er over.

Ulike arbeidssteder med felles arbeidsområde

De fleste tenker nok på psykiatrien og det psykiske helsevesenet i landet, når en ser for seg hvor psykologer i Norge søker jobb etter utdanning. Mange tenker nok ikke på steder som NAV, skoleverket eller sosial- og folkehelseinstituttet som psykologers arbeidssteder. Veldig mange arbeider også på steder som for eksempel:

 • Helsetilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • I kommunene
 • I forsknings- og undervisningsstillinger
 • Konsulentvirksomhet innen organisasjon og ledelse

psykiske helsevesenet

Likhetene med alle disse ulike arbeidsstedene hvor psykologer i Norge har sitt arbeidssted, er at de tilbyr tjenester til mennesker som opplever utfordringer og belastninger i livene sine. Det er faktisk en profesjon som gir utøveren mange forskjellige valgmuligheter og de kan jobbe både i kommunal og offentlig sektor, så vel som i privat sektor. Videreutdanning og spesialisering er også svært vanlig og bidrar til at psykologer i Norge utvikles i takt med samfunnets problemstillinger.

Nav

Alle typer mennesker søker hjelp på Nav og problemstillingene er mange og svært forskjellige. For arbeidsledige og permitterte kan frustrasjonen over egen situasjon være stor og menneskene en møter på Nav har mye å si for den enkelte.

En psykolog skal kunne se hver enkelt for den han eller hun er og hjelpe med å finne potensialet slik at personene som trenger hjelp får støtte i en kortere eller lengre periode i livet.

NAV

Å plutselig befinne seg uten arbeid som en arbeidsledig kan for veldig mange være en stor påkjenning på mange plan. Det påvirker den personlige økonomien, selvfølelsen, fører til usikkerhet og for noen en redsel for det ukjente. Mange føler også på et stigma ved det å søke hjelp på Nav. Når man tenker etter så er det dermed ikke så rart at det jobber mange psykologer rundt om på landets Nav-kontorer.

Barnevernet

Noe av det som er vanskelig for de som har dette yrket, er å høre om lidelser og svært vanskelige skjebner. Dette er helt klart meget krevende for de som har dette yrket, og en skal måtte klare å håndtere andres smerter og fremdeles klare å opptre profesjonelt.

Psykologer kan fortelle at de er nødt til å bruke seg selv som et verktøy og bruke egne erfaringer uten å krysse en etisk linje.

Barnevernet

Når en oppnår å skape tillit mellom behandler og pasient, kan en klare å hjelpe mennesker til å håndtere egne belastninger og problemer. For å kunne oppnå gode resultater så er det viktig å kunne skape trygghet og en relasjon til den som trenger hjelp. Dette vil være med å hjelpe med å skape økt livskvalitet for den som er under behandling.

I barnevernet møter psykologene barn i alle aldre som alle har opplevd svikt av voksne og ulike former for omsorgssvikt. Psykologer i Norge har et enormt ansvar i møte med barna som er i akutt behov for hjelp. De er en del av et viktig apparat som skal sørge for å gi disse barna en ny form for trygghet, stabilitet og omsorg.

Kilder: