Bedriftshelsetjeneste – en tjeneste for å sikre et godt arbeidsmiljø


Bedriftshelsetjeneste

En Bedriftshelsetjeneste skal fungere som en støttespiller for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjøres for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass som følger de retningslinjene og kravene som virksomheten står ovenfor.

En Bedriftshelsetjeneste skal gi råd og bistå med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid. Når en bedrift kobler seg opp til en bedriftshelsetjeneste, vil dette hjelpe arbeidsgiver med å oppfylle sitt ansvar, i tillegg til at det bidrar til å bedre og sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte på en arbeidsplass.

Et godt og trygt arbeidsmiljø henger tett sammen med motivasjon, mestring, arbeidsglede og god arbeidserfaring for de ansatte. Dette er egenskaper som vil ha en svært positiv påvirkning på resten av bedriften.

Arbeidstilsynet står for godkjenning av bedriftshelsetjenester

Det er Arbeidstilsynet som bestemmer om en Bedriftshelsetjeneste er godkjent eller ikke. Det er utrolig viktig å være sikker på at Bedriftshelsetjenesten man velger å benytte seg av er godkjent før man velger å knytte virksomheten sin opp til den.

Dette gjøres for å kvalitetssikre kompetansen og fagutviklingen som tjenesten tilbyr, i tillegg til at de også sikrer fagkyndige arbeidere som er godt rustet til å utføre diverse arbeidsoppgaver så godt som mulig på et profesjonelt nivå. En av oppgavene til en Bedriftshelsetjeneste er at de skal på grunnlag av faglig vurderinger, informere virksomheten om de ulike risikofaktorene som kan finnes på arbeidsplassen.

arbeidstilsynet

De skal også komme med informasjon om ulike risikofaktorer som kan oppstå, i tillegg til at de skal komme med både løsninger og forslag til å gjøre arbeidsplassen så trygg som mulig.

Oppgaver og ansvar til Bedriftshelsetjenesten

Når en Bedriftshelsetjeneste knytter seg opp til en bedrift, ligger det mye ansvar i hva tjenesten skal gjøre, i tillegg til at det er mange oppgaver som skal utføres. Derfor er det veldig viktig at tjenesten har riktig med kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og det aktuelle arbeidsmiljøforholdet på arbeidsplassen.

Tjenesten skal ha tilgang til fagkyndig personell, i tillegg til at de skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å opprettholde arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Tjenesten skal også komme med forslag til forbedringer og løsninger om nødvendig.

Bedriftshelsetjenesten

Det er viktig å legge til at arbeidsgiveren fortsatt har det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet til bedriften, til tross for at den er knyttet opp til en Bedriftshelsetjeneste. Mer om arbeidsgiver sitt ansvar kommer senere ned i artikkelen.

Kort sagt kan man si at den største oppgaven til tjenesten er å bistå arbeidsgiver med de forholdene som arbeidsgiveren har ansvar for i forhold til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Dette en stor og bred oppgave som har mange små oppgaver knyttet til den. Noen av oppgavene kommer i avsnittene under.

Utføre diverse helsekontroller

Bedriftshelsetjenesten skal tilby overvåkning av helsen til ansatte på arbeidsplassen når situasjonen tilsier at det er nødvendig. Innenfor dette område betyr det blant annet at tjenesten skal utføre helsekontroller og skriving av diverse rapporter.

Tjenesten skal også henvise til arbeidsmedisinsk utredning om nødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal også ha en dialog med både NAV og Arbeidstilsynet. Det er viktig å merke seg at helsekontroller og andre typer undersøkelser ikke kan utføres når som helst. Frivillighet eller samtykke fra ansatte, er heller ikke en god nok grunn til at slike kontroller kan utføres

Grunnen til dette er at disse kontrollene faller under kategorien av kontrolltiltak. Dermed stilles det spesielle krav til at bedriften skal ha en god begrunnelse til hvorfor det er nødvendig å utføre denne typen kontroller.

Sykefraværsoppfølging

Under dette punktet står bedriftshelsetjenesten ovenfor oppgaven om å bistå med forebyggingsarbeid på både individ og gruppenivå. Med andre ord skal tjenesten tilby oppfølgingsarbeid over både korte og lengre tidsperioder, i tillegg til å komme med ulike forslag som kan fremme helse.

Yrkeshygiene på arbeidsplassen

En bedriftshelsetjeneste skal hjelpe til med yrkeshygienen på en arbeidsplass. Dette innebærer for eksempel å håndtere ulike kjemikalier og bruke riktig og nødvendig verneutstyr tilpasset arbeidsoppgavene, i tillegg til andre oppgaver som er knyttet til trygg hygiene på arbeidsplassen.

Bedriftshelsetjenesten skal også foreta en kartleggingsprosess av ulike risikoer tilknyttet biologiske, kjemiske og fysiske forhold, støy, støv og stråling. Informasjon om kjemiske og biologiske helsefarer skal også bli opplyst om til de ansatte på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har fullt ansvar for arbeidsmiljøet

Som nevnt over er det fortsatt arbeidsgiver som sitter på det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten. I tillegg er det også arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at de kravene som virksomheten står ovenfor blir oppfylt. Et annet ansvarsområde som arbeidsgiver står ovenfor, er å passe på at Bedriftshelsetjenesten som bedriften knytter seg opp til, er tilpasset bedriften og dens spesielle behov.

Dette gjøres for å få mest ut av tjenesten. Arbeidsgiver skal også gi tilbakemeldinger til bedriftshelsetjenesten. Han/hun skal også gi beskjed til tjenesten dersom ting ikke går som avtalt eller om ting trenges å endres eller forbedres.

Forebyggende HMS-arbeid

En systematisk oppfølging av forebyggende arbeid innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet er avgjørende for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen skal være så godt som mulig for de ansatte. For å opparbeide et godt arbeidsmiljø kreves det at risikoen for farer og ulykker minskes til det minimale.

Forebyggende HMS-arbeid

Man bør også ha stort fokus på positive og helsefremmende faktorer på arbeidsplassen for å skape trivsel og arbeidsglede.

Det er utrolig viktig at virksomheten legger stor vekt forebyggende HMS-arbeid for å sikre et godt arbeidsmiljø. Alle bedrifter i Norge som enten produserer eller selger varer og tjenester er lovpålagt et systematisk HMS-arbeid. Det er arbeidsgiver sitt ansvar at de kravene som stilles innenfor dette området blir oppfylt. Utenom dette har også de ansatte visse rettigheter og plikter som også knyttes til Helse, Miljø og Sikkerhet.

Arbeidsgiveren kan forvente at tjenesten opparbeider en oversiktlig plan over de tjenestene og oppgavene som bedriftshelsetjenesten kan bistå med, i tillegg til at de også gjennomfører diverse opplæringer innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. For at arbeidsmiljøet skal bli så optimalt som mulig, er det viktig at HMS står sentralt i virksomheten. Dette bidrar til at de ansatte føler seg trygge og tatt vare på, og dette har ofte sammenheng med både motivasjon, arbeidsglede og god helse, både psykisk og fysisk.

Ulike typer bedriftshelsetjenester

Man kan grovt dele bedriftshelsetjenester inn i to forskjellige typer. Disse typene er enten en ekstern leverandør (ofte omtalt som fellesordning), og egenordning. Uavhengig av hvilken type man velger å benytte seg av, gjelder kravene for at tjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet begge ordningene.

Ekstern leverandør/ fellesordning

Denne typen bedriftshelsetjeneste er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Disse kan ha ulike målgrupper, og mange legger også vekt på område den befinner seg i. Man kan også finne eksterne leverandører som er tilpasset visse virksomheter og som tilbyr spisset kompetanse ut ifra dette.

Egenordning

Egenordning blir ofte tatt i bruk av de store bedriftene. En egenordning vil si at tjenesten blir grunnlagt internt i virksomheten. På denne måten blir bedriftshelsetjenesten tilpasset bedriften slik at den kan bistå så optimalt som mulig.

Det er lett å tenke at den ikke trenger å bli godkjent av Arbeidstilsynet, da den blir dannet inne i virksomheten, men dette stemmer altså ikke. Som nevnt over finnes det ingen unntak fra denne godkjennelsen. Når en bedrift danner en egenordning, er det spesielt viktig å sørge for at tjenesten har en uavhengig stilling til resten av virksomheten.